سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
کمیته امداد امام خمینی 
محقق 
 
 
تحقیقات 
همکاری 
کمیته انقلاب اسلامی 
همکاری 
 
 
دستگیری ضد انقلاب 
همکاری 
دادگاه انقلاب اسلامی 
رسیدگی به جرائم 
 
 
اجرائی 
همکاری 
اداره بهزیستی 
رسیدگی به جرائم 
 
 
اجرائی 
همکاری 
سازمان زندانها 
مبلغ 
 
 
تبلیغی 
تدریس 
---- 
مدرس 
 
 
مقدمات